OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Rozhlasové vysílání programu HELAX a web helax.cz provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČ: 27604942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 11148.

(dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce:
adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 409 111
e-mail: obchod@mms.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@helax.cz
Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně nebo manuálně.


Informace pro posluchače, kteří zavolají do studia rádia.

Osobní údaje posluchačů, kteří se dovolali do studia, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Za účelem splnění právní povinnosti uchovávat po dobu 30 dní záznam rozhlasového vysílaní budeme zpracovávat záznam Vašeho telefonického hovoru, který byl zveřejněn v rámci rozhlasového vysílání. V případě, že subjekt údajů ve vysílání uvede další informace obsahující osobní údaje, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat ani předávat bez náležitého informování v konkrétních případech.

U posluchačů, kteří se dovolají do studia, ale nebudou zapojení do rozhlasového vysílání, nebude hovor zaznamenán.

Z důvodů vyváženosti okruhu posluchačů, kteří dostanou prostor ve vysílání a ochrany před šířením nepravdivých informací mohou být u volajících zpracovávány následující údaje: telefonní číslo, jméno a příjmení, obec bydliště, pohlaví (pokud byly sděleny) a údaj o stupni komunikativnosti posluchače. Jedná se o oprávněný zájem správce, jelikož zejména u podnětů posluchačů je v některých případech nutné ověřit pravdivost sdělených informací. Oprávněným zájmem správce je také to, aby se do vysílání mohl zapojit co nejširší okruh posluchačů. Nově volající tak mohou dostat přednost před těmi, kteří se dovolali nedávno.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

 • společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání úschovu záznamů rozhlasového vysílaní,
 • moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní a mají přímý kontakt s volajícími,
 • IT specialistů zajišťujících provoz studií.

Osobní údaje budou z důvodu oprávněného zájmu Správce zpracovávány po dobu 5 let od posledního telefonického kontaktu. 

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně.


Zpracování osobních údajů účastníka soutěže

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli registrovat do naší soutěže „Soutěž rádia HELAX“ organizované společností MEDIA BOHEMIA a.s. (dále jen „Soutěž“). Seznamte se, prosím, před odesláním registrace nejprve s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA BOHEMIA a.s.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo. 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vyhodnocení Soutěže a vyplacení případné výhry v Soutěži a za účelem splnění případné zákonné evidenční povinnosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro potřeby vyhodnocení Soutěže a vyplacení případné výhry v Soutěži a za účelem splnění případné zákonné evidenční povinnosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže.


 Zpracování osobních údajů při komunikaci s posluchači na webu www.helax.cz

Za účelem komunikace s posluchači a fanoušky rádia HELAX Správce na webové stránky helax.cz implementoval komunikační platformu umožňující live chat s moderátorem rádia a odeslání e-mailu se vzkazem v době, kdy je moderátor offline.

Osobní údaje posluchačů, kteří využili komunikační platformu na webu helax.cz, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu jméno, příjmení a e-mail, případně údaje, které subjekt údajů uveden v odeslané zprávě..

Účelem zpracování je komunikace s posluchači rádia HELAX, která je oprávněným zájmem Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu komunikace a nejdéle 1 měsíc po jejím skončení.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

 • moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní
 • IT specialistů zajišťujících provoz webu helax.cz

Zpracování osobních údajů členů Klubu posluchačů.

Pokud jste se přihlásili do Klubu posluchačů, bude Správce zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení a telefonní číslo za účelem zasílání newsletteru a informací o soutěžích, včetně exkluzivních soutěží pro členy Klubu posluchačů. 

Z Klubu posluchačů se můžete kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v každém e-mailu. Odhlásit se můžete také již nyní, a to kliknutím na tento odkaz: odhlásit z Klubu posluchačů. Rozesílání newsleteru pro nás technicky zajišťuje společnost The Rocket Science Group, LLC, která sídlí v USA. Osobní údaje budou chráněny stejně jako v Evropě, odpovídající úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna na základě standardních smluvních doložek.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

 • společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání úschovu záznamů rozhlasového vysílaní,
 • moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní
 • IT specialistů zajišťujících provoz studií a webu helax.cz

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho členství v Klubu posluchačů a maximálně 3 roky po jeho skončení.

Přihlášením do Klubu posluchačů dáváte souhlas ke zveřejnění Vašeho hlasu ve vysílání rádia HELAX pro případ, že se Vám v souvislosti s Vaším členstvím v Klubu posluchačů nebo související soutěží dovolá moderátor rádia HELAX.


Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností MEDIA BOHEMIA a.s. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 1. a) účely zpracování;
  b) kategorie dotčených osobních údajů;
  c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  e) existence práva požadovat od společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;
  g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost MEDIA BOHEMIA a.s. nezískala od Vás;
  h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
  d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., jako na správce, vztahuje;
  f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení. 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost MEDIA BOHEMIA a.s. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost MEDIA BOHEMIA a.s. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
  c) pokud společnost MEDIA BOHEMIA a.s. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bránila, a to v případě, že:

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
 2. b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností MEDIA BOHEMIA a.s. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost MEDIA BOHEMIA a.s. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 


Zpracování cookies

https://www.impressionmedia.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

Copyright © 2020 HELAX, All Rights Reserved.